Рейтинг@Mail.ru

Медвежья колыбельная песня

Баю бай-бай, Медведевы детки, – баю бай-бай.

Косолапы да мохнаты, бай-бай

Батя мед ушел искати, – баю бай-бай,

Мама ягоды сбирати, бай-бай.

Батя тащит соты-меды, – баю бай-бай,

Мама ягодок лукошко, бай-бай.

Кто оленюшке, кто медведюшке, – баю бай-бай.

В лесе колыбель повесил, бай-бай.

Вышли воины удалые, – баю бай-бай,

Небаюканы, нелюлюканы, бай-бай.