ћедвежь€ колыбельна€ песн€

Ѕаю бай-бай, ћедведевы детки,†Ц баю бай-бай.

 осолапы да мохнаты, бай-бай

Ѕат€ мед ушел искати,†Ц баю бай-бай,

ћама €годы сбирати, бай-бай.

Ѕат€ тащит соты-меды,†Ц баю бай-бай,

ћама €годок лукошко, бай-бай.

 то оленюшке, кто медведюшке,†Ц баю бай-бай.

¬ лесе колыбель повесил, бай-бай.

¬ышли воины удалые,†Ц баю бай-бай,

Ќебаюканы, нелюлюканы, бай-бай.